برنامه توسعه عمومی شهر لوکزامبورگ تا حدی لغو شد


07.05.2021

دادگاه اداری با تأیید درخواست تجدیدنظر اهالی کرچبرگ ، ابطال دو برنامه توسعه را تأیید کرده است.

بنابراین برنامه توسعه عمومی پایتخت (PAG) تا حدی لغو شده است.

درخواست تجدیدنظر علیه طرح توسعه "Schëttermarjal" و درخواست تجدیدنظر علیه محله "کندی جنوبی" که بین خیابان جان اف کندی و Weimershof ویمرشوف برنامه ریزی شده بود ، تأیید شدند و منجر به لغو این طرح ها شد.

این تصمیم، کل شهرنشینی چندین هکتاری منطقه کرچبرگ را زیر سوال می برد. دلیل اصلی لغو این برنامه های توسعه عدم پیروی از رویه های تأثیرات زیست محیطی است. رای دادگاه همچنین مجوزهای مربوطه صادر شده توسط وزارت امور داخلی و وزارت محیط زیست را لغو کرد.