90 درخواست برای حمایت پناهندگی در آوریل ارسال شده است


08.05.2021

یازده مورد بیشتر از مارس و 80 مورد بیشتر از آوریل 2020.

در مجموع ، 303 درخواست امسال ارسال شده است. 83 نفر کمتر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 2020 و حتی 496 نفر کمتر نسبت به سال 2019.

بیشترین درخواست ها توسط افرادی از سوریه ثبت شده است . 22 متقاضی از اریتره ، پنج نفر از اتیوپی ، مراکش ، سودان و 22 نفر از کشورهای دیگر هستند.