شهرداری ها آزمایشات سریع به ساکنان ارائه می دهند


17.05.2021

برای اطمینان از اینکه پیشنهاد مشابه دولت محلی خود را از دست نداده اید ، لطفاً از وب سایت شهرداری خود بازدید کنید.

ساکنان مامر می توانند برای انجام آزمایش سریع Covid ، به تالار شهر مراجعه کنند و پس از آن نتیجه تایید شده دریافت می کنند. این آزمون به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود و بنابراین می تواند برای ورود و نشستن در داخل یک بار یا رستوران استفاده شود.

آزمون توسط یک افسر قسم خورده انجام می شود.


شهرداری Rosport / Mompach پیشنهادی مشابه برای ساکنان خود دارد. از روز دوشنبه ، ساکنان میتوانند در ساعات اداری هفته برای انجام یک آزمون به تالار شهر مراجعه کنند.

منبع