200 مورد نقض قانون منع رفت و آمد طی هفت روز ثبت شده است


18.05.2021

در کل پلیس حدود 230 مورد بررسی انجام داد.

بررسی های منع رفت و آمد حدود 80٪ از کل کنترل های انجام شده توسط پلیس در طول هفته را نشان می دهد.

در 25 مورد ، افراد به دلیل شکستن یکی از محدودیت های Covid جریمه شدند و در 200 مورد جریمه نقض قانون منع رفت و آمد.

منبع