انتقاد وزارت آموزش و پرورش نسبت به اصلاحات


18.05.2021

از سال آینده ، دوره تحصیل برای مربیان از سه سال به یک دوره کاهش می یابد.

با توجه به اصلاحات برنامه ریزی شده ، دبیرستان حرفه های آموزشی و اجتماعی (LTPES) با انتشار بیانیه مطبوعاتی به انتقاد از پروژه دولت پرداخت.

LTPES تأكید كرد كه یك سال زمان كافی برای دستیابی به شایستگی های لازم برای معلمان نیست.

این مدرسه پیشنهاد می کند که کمیت به طور ناگهانی از کیفیت مهمتر شده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده است که کمبود کارمندان در این بخش توجیهی برای کاهش دوره های تحصیل نیست.

منبع