فراخوان پلیس برای شاهد: حمله دو مرد مسلح در اشترناخ


18.05.2021

حدود ساعت 10 شب دوشنبه ، یک زن و مرد در گوشه ای از خیابان شوپه و خیابان راباط ، در Echternach توسط دو مرد مسلح مورد حمله و سرقت قرار گرفتند. به گفته پلیس ، مسلح به سلاح "نوع تپانچه" ، مهاجمان موفق شدند با پای پیاده فرار کنند.

ماهیت اشیا به سرقت رفته مشخص نیست ، این دو مرد ، ملبس به لباس های ورزشی تیره هستند ، صبح سه شنبه همچنان تحت تعقیب بودند. پلیس افرادی که شاهد یا اطلاعاتی در این مورد دارند را فراخوانده است.

منبع