اندکی افت قیمت بنزین 95


19.05.2021

قیمت بنزین 95 با قیمت جدید 1.285 یورو در هر لیتر ، چهارشنبه شب 1.7 سنت کاهش می یابد.

قیمت های دیگر با 1.177 یورو برای دیزل و 1.357 یورو برای 98 بنزین ثابت مانده است.

منبع