از 31 می به بعد خیابان rue du Pont در دیکریش به مدت شش ماه مسدود میشود


21.05.2021

کارهای گسترده زیرساختی قرار است از 31 می در Diekirch آغاز شود و تا پایان سال ادامه داشته باشد.

جاده سازی منجر به بسته شدن کامل خیابان دو پونت برای مدت زمان طولانی خواهد شد  و ترافیک از طریق خیابان های استاولوت ، خیابان اسپانیا و خیابان الکسیس هک منحرف می شود.

به منظور کاهش تأثیر در ترافیک مسافران محلی ، به اتوبوس ها اجازه استفاده از خیابان Stavelot در هر دو جهت داده می شود. ترافیک عبوری که از جهت مخالف (بلیزبروک / گیلسدورف) می آید به عنوان یک اولویت از طریق میدان فریداف در مسیر اتلبروک منحرف می شود و خیابان دو پالاس فقط به روی ساکنان باز است تا ترافیک به مناطق مسکونی کشیده نشود.

تقاطع در مرکز شهر Diekirch پیش از بسته شدن جاده دوباره سازماندهی می شود.