فراخوان پلیس برای شاهد: گله گوسفند سرقت شده


27.05.2021

این گله از ساعت 8 صبح تا 8 شب سه شنبه از خیابان Rue des Champs ربوده شد.

فراخوان پلیس برای شاهدان این سرقت. افرادی که اطلاعات مربوط به گوسفند ربایی را در اختیار دارند باید از طریق تلفن (244351000) یا از طریق ایمیل (police.portedelouest@police.etat.lu) با اداره پلیس اشتراسن تماس بگیرند.