سرقت مسلحانه در پمپ بنزین Rumelange


27.05.2021

یک مهاجم ناشناس یکی از کارکنان  را با استفاده از سلاح گرم در پمپ بنزین واقع در خیابان Rue des Martyrs تهدید کرد.

این سارق کارمند را مجبور کرد تا پول نقد را از صندوق به وی بدهد ، سپس از صحنه فرار کرد. علیرغم جستجو پلیس سارق هنوز دستگیر نشده است.

در حین سرقت ،  خانم کارمند نامبرده آسیب ندید. تحقیق در این باره آغاز شده است.