افراد واکسینه پس از تماس با فرد آلوده هنوز باید قرنطینه شوند


31.05.2021

وزیر بهداشت ، پائولت لنرت ، این پاسخ را در چارچوب تحقیق مربوطه ارائه داد.

وزیر تأکید کرد: تاکنون 18 درصد از جمعیت کشور واکسینه شده اند ، به این معنی که ویروس هنوز هم می تواند با سهولت نسبی انتقال یابد. این ممکن است افرادی را که هنوز واکسینه نشده اند و همچنین افرادی که مبتلا شده و بهبود پیدا کرده اند را در معرض خطر قرار دهد.

وزیر لنرت بیشتر تأکید کرد ، جهت احتیاط ، اقدامات قرنطینه فقط هنگامی کاهش پیدا میکند که اکثریت کشور واکسینه شوند.