آیا اقدامات اولیه تا 12 ژوئن کاهش می یابد؟


31.05.2021

قرار است روز دوشنبه ، وزیر بهداشت و وزیر تجارت های کوچک و متوسط در برابر اتاق کمیسیون های مربوطه صحبت کنند.

قانون گذاران LSAP می خواهند استراتژی بازگشایی فعلی در بخش مهمان نوازی را ارزیابی کنند ، که عمدتا متکی به آزمایش های سریع است که به مشتریان اجازه می دهد تا دوباره در داخل بنشینند.

علاوه بر این ، حداکثر تعداد میهمان در هر میز هنوز به چهار نفر محدود می شود و مشاغل مجبور هستند ساعت ده شب تعطیل شوند.

با توجه به ادامه روند نزولی ابتلا های جدید در کشور ، مردم امیدوارند که دولت تا 12 ژوئن محدودیت ها بیشتری را کاهش دهد.

در همین حال ، اتاق کمیسیون کنترل بودجه هزینه های مراحل آزمایش مقیاس بزرگ را در یک گزارش ویژه ارزیابی می کند