Rue des Ramparts و Route de Waasserbillig در اشترناخ تا 11 ژوئن بسته است


31.05.2021

از روز دوشنبه ، هر دو جاده به مدت دو هفته بسته خواهد شد تا فضای بیشتری برای ساخت و ساز در شبکه های برق و گاز ایجاد شود.

مسیر انحرافی در هر دو جهت از طریق مسیر Route de Luxembourg و Place du Marché تنظیم شده است.

خطوط Citybus نیز همانند بازار محلی برای 9 ژوئن لغو شده است.