بزرگراه A13 در پایان این هفته بسته میشود


02.06.2021

بخشی از بزرگراه A13 از جمعه شب تا دوشنبه صبح زود برای کار بسته است.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای نصب مجدد سطح پل ها و جاده ها نیاز به بستن بزرگراه در مسیر پتانژ ، بین مبادلات Ehlerange و Sanem دارند.

این تعطیلی از جمعه 4 ژوئن حدود ساعت 9 شب تا دوشنبه ، 7 ژوئن حدود ساعت 6 صبح اعمال می شود. رمپ های (خروجی و ورودی به اتوبان) N37 و N32 نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

ترافیک از طریق N37 ، CR110 و CR175 منحرف می شود.