هشدار به صاحبان سگ در ویادندن


07.06.2021

شهرداری ویاندن به مردم توصیه کرده است که در مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری Ourdall Promenade سگهای خود را روی بند نگه دارند و مراقب باشند که از روی زمین چیزی نخورند، افراد ناشناس تکه های سوسیس و گوشت آغشته به سم یا جسم برنده در مسیر پیاده روی در اطراف کمپ های Deich و Moulin ریخته اند.

چند مورد مسمویت و مرگ بخاطر بلعیدن جسم برنده در سوسیس توسط سگ ها گزارش شده است.

اگر شاهد فعالیت های مشکوک در اطراف منطقه بودید ، بیشتر به آنها توصیه می شود که فورا با پلیس یا شهرداری ویاندن تماس بگیرند.