طغیان رودخانه آلزت در كلاوزن 

15.07.2021

پس از طغیان آلزت ، پلیس برای جابه جای وسایل نقلیه پارک شده در کلاوزن فراخوانده شد.
پس از هشدارهایی درباره افزایش سطح آب ، سرانجام رودخانه آلزت در ساعات اولیه صبح چهارشنبه سواحل خود را شکست.
به دلایل امنیتی و اجازه مداخله خدمه آتش نشانی منطقه بسته شده است.
با ادامه افزایش سطح آب ، وضعیت در Place Dargent نیز بهبود نمی یابد.
توصیه می شود از این منطقه خودداری کنید و از دارندگان اتومبیل خواسته می شود که برای بازیابی وسایل نقلیه خود تلاش نکنند زیرا شرایط اکنون بسیار خطرناک است.

منبع