تعطیلی برخی از مدارس کشور به دلیل سیلاب

15.07.2021

در طول شب و صبح روز پنجشنبه چندین کمون از هم اکنون تعطیل شدن مدارس خود را اعلام کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش کلود میش در RTL اظهار داشت که هیچ مقررات برای تعطیلی وجود ندارد ، این باید توسط مقامات محلی بررسی شود.
وزیر ، با این حال ، تصور می کند که در اکثر مکانهایی که مناطق تحت تأثیر سیل نیستند ، امکانات باز خواهند ماند.
در اینجا مروری بر کلیه مدارسی است که تاکنون به ما اطلاع داده اند که امروز تعطیل هستند.
اگر مدارس کمون شما در لیست نیستند ، لطفاً از مقامات محلی سوال کنید.
Äerensdallgemeng
Bettembourg
Bettendorf
Colmar-Berg
Conter
Ettelbruck
Kopstal
Larochette
Lorentzweiler
Mersch
Rosport-Mompach
Reisdorf
Roeser
Steinsel
Vianden

منبع