نوع گاما با 72.4٪ ویروس غالب در لوکزامبورگ

16.07.2021

جهش Covid-19 از برزیل اکنون نوع غالب در دوک بزرگ است ، در حالی که نوع دلتا 25.4٪ موارد را تشکیل می دهد.
لوکزامبورگ شاهد تغییر جهش های Covid-19 بوده است. برخلاف هفته های گذشته ، نوع دلتا دیگر نوع غالب نیست ، تقریباً یک چهارم کل ابتلا هایی را که توسط LNS توالی یابی شده اند ، تشکیل می دهد.
در همین حال ، نوع برزیلی معروف به نوع گاما غالب است و اکنون اکثر قریب به اتفاق موارد را تشکیل می دهد. در مجموع ، 637 نمونه توالی یابی شد.

منبع