بعد از سیل تأسیسات برقی خود را قبل از روشن کردن کنترل کنید

19.07.2021

این توصیه بیشتر مربوط به مردم مناطقی است که از ابتدای طغیان بی برق مانده اند.
 تأمین کننده برق Creos اعلامیه ای را برای قربانیان سیل که طی چند روز گذشته برق خود را از دست دادند صادر کرد: "ابتدا با برق تماس بگیرید تا قبل از روشن کردن تأسیسات شما را بررسی کند."
این شرکت همچنین توضیح داد که شبکه هایی که به طور جزئی یا کامل غرق شده اند ، احتمالاً "خسارت اساسی" دیده اند.
در حالی که Creos وظیفه اطمینان از برقراری ایمن برق هر خانوار را بر عهده دارد ، مقامات همچنین تأکید کردند آنها مسئول بررسی تأسیسات خصوصی نیستند.

منبع