کسری بودجه دوازده میلیون یوروی CNS در سال 2020 ثبت شده

19.07.2021

علیرغم کاهش به 959 میلیون یورو ، ذخایر هنوز به میزان قابل توجهی بالاتر از حداقل مورد نیاز قانون هستند.
روز دوشنبه ، CNS بیانیه مطبوعاتی صادر کرد که در آن سال اول را تحت شرایط همه گیر بررسی می کند.
علیرغم حمایت 386 میلیون یورویی از طرف دولت ، CNS هنوز مجبور به پرداخت هزینه های اضافی مانند آزمایش PCR بود.
هفته گذشته ، هیئت مدیره حساب های سال 2020 را تصویب کرد.

 منبع