شرکت ها می توانند تا 31 ژوئیه تقاضای بیکاری جزئی کنند

20.07.2021

این ماده برای کلیه شرکتهایی که تحت تأثیر سیل قرار گرفته اند اعمال می شود و در نتیجه مجبورند فعالیتهای خود را تصرف کنند.
وزارت اقتصاد تصریح کرد ، شرکت هایی که تحت تأثیر سیل هفته گذشته قرار گرفته اند ، می توانند از طریق guichet.lu درخواست بیکاری جزئی را ارسال کنند.
شرکتهای مربوطه شرکتهایی هستند که به دنبال سیل هفته گذشته ، دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند ، چه به دلیل تخریب یا آسیب رسیدن به تجهیزات ، موجودی یا تولید و یا محل کار آنها.


منبع