وزرای لنرت و اشنایدر گزارش دوم سال را ارائه می دهند

22.07.2021

ایده موسوم به "Gesondheetsdësch" ایجاد بینش مشترک بین کارداران مربوطه برای بهبود بخش بهداشت است.
سه گروه ویژه اخیراً عملیات خود را به پایان رسانده اند و به مقامات بهداشت اجازه داده اند گزارش جدیدی از چند ماه گذشته تهیه كنند.
دانشکده پزشکی و شوراهای عالی برخی از گروه های شغلی قرار است اصلاح شوند تا بتوانند منافع خود را در هنگام مبادلات با سیاستمداران بهتر نشان دهند.
بحثهای بیشتر شامل مواردی مانند پیشگیری ، آینده شغل پزشکی و همچنین تأمین مالی بخش بهداشت عمومی خواهد بود.


منبع