افزایش بودجه کمک به افغانستان

14.09.2021

این بدان معنی است که کل حمایت مالی برای افغانستان برای سال 2021 به مبلغ 3 میلیون یورو خواهد رسید.
روز دوشنبه، وزیر توسعه و امور بشردوستانه فرانتس فایوت در نشست دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه شرکت کرد. مقامات در مورد حمایت بیشتر از افغانستان باهم به بحث پرداختند و وزیر فایوت اعلام کرد که لوکزامبورگ 500،000 یورو  اضافه تر از کمک در نظر گرفته متعهد خواهد شد.
طبق اطلاعات به دست آماده از منابع درست دو سوم جمعیت افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از سه میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می برند. لوکزامبورگ از دو دهه گذشته از افغانستان در امور بشر دوستانه حمایت کرده است و این کمک در طول این مرحله بحرانی ادامه خواهد داشت. 


منبع