سومین دوز واکسن برای افراد بالای 75 سال

15.09.2021

شورای عالی بیماریهای واگیردار ، در مورد دوز سوم به برخی از افراد به نظر خود در 7 سپتامبر استدلال کرد.
به افراد بالای 75 سال و همچنین ساکنان خانه های بازنشستگی و کارمندان آن واکسن تقویت کننده ارائه می شود. این امر را نیز پائولت لنرت بعد از ظهر سه شنبه در اتاق نمایندگان تایید کرد.
اتوبوس واکسیناسیون ("Impfbus") به مدت دو هفته در خانه های بازنشستگی و مراقبت دوز سوم واکسن را تزریق میکند و به کسانی که بیش از 75 سال باقی مانده اند دعوت نامه ارسال می شود. برای افرادی که قبلاً دو دوز دریافت کرده اند ، واکسیناسیون دوز سوم 6 ماه بعد از دوز دوم امکان پذیر است. برای ضربه جانسون و جانسون ، می توان یک تقویت کننده را پس از 2 ماه تجویز کرد.
این پیشنهاد برای افراد آسیب پذیر نیز صدق می کند.


منبع