ارسال دعوتنامه برای دریافت کنندگان واکسن جانسون اند جانسون برای دریافت واکسن تقویت کننده 

18.10.2021

انتظار می رود اولین دعوتنامه ها تا پایان هفته ارسال شوند.
شورای عالی بیماریهای واگیردار توصیه جدیدی صادر کرده است ، پس از این دریافت کنندگان واکسن جانسون اند جانسون باید حداقل چهار هفته پس از واکسن اولیه ، mRNA تقویت کننده دریافت کنند. این تصمیم روز جمعه به اتفاق شورای دولت اتخاذ شد.
تا کنون واکسن جانسون اند جانسون با تأیید آژانس داروهای اروپایی تنها گزینه تک دوزی در بازار بود. تا به امروز ، حدود 13 میلیون دوز در سراسر اتحادیه اروپا تجویز شده است.
انتظار می رود اولین دعوتنامه برای دوز واکسن mRNA تا پایان هفته ارسال شود.


 Source: News RTL Lëtzebuerg