نوش دارو بعد از مرگ سهراب!

28.10.2021

فعالیت های اوقات فراغت بار دیگر به استثنای شنا در دریاچه سور در شمال مجاز خواهد بود.
تغییر فصلی آب و هوا منجر به بهبود وضعیت جلبک‌های آبی شده است که دریاچه سور بالا را گرفتار کرده بود.
روز پنجشنبه، اداره مدیریت آب تأیید کرد که تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که سیانوباکتری‌های موجود در آب کاهش یافته و غلظت سموم خطرناک در کار نیست. بنابراین هشدار ممنوعیت استفاده از دریاچه برای ماهیگیری و شنا لغو شده است.
فعالیت‌های تفریحی و ورزشی در دریاچه اکنون ممکن است از سر گرفته شود، به استثنای شنا، زیرا فصل شنا به طور رسمی در 30 سپتامبر به پایان رسید.  Source: News RTL Lëtzebuerg