قرنطینه زندانیان بخاطر شیوع کرونا در زندان

08.11.2021

مدیریت زندان وضعیت فعلی ندامتگاه را به اطلاع رسانه ها رساند.
پس از مثبت شدن آزمایش کرونای هشت زندانی اخیرا، دولت 100 زندانی را به دلیل احتیاط قرنطینه کرده است. همچنین مقرر شد اقدامات بهداشتی در این مرکز تقویت شود.
تحرکات داخلی محدودتر خواهد شد و تمام فعالیت ها از جمله پرسنل خارجی به حالت تعلیق درآمده است.
بازدید هنوز امکان پذیر است، اما تنها حداکثر دو بازدیدکننده برای هر زندانی مجاز است، و مکالمه باید با یک مانع پلکسی بین زندانیان و مهمانان آنها انجام شود. Source: News RTL Lëtzebuerg