افزایش قابل توجه تورم  در ماه اکتبر 

08.11.2021

علت اصلی افزایش شدید قیمت بنزین در ماه گذشته بود که بیش از 10 درصد افزایش یافت.
سوخت گرمایشی 12 درصد افزایش یافت و گاز نیز تقریباً 18 درصد افزایش یافته.
سایر محصولات در نتیجه کاهش شاخص در 1 اکتبر 0.5 درصد افزایش قیمت داشتند.
در نتیجه نرخ تورم سالانه از 2.7 به 3.6 درصد افزایش یافت. Source: News RTL Lëtzebuerg