تعلیق افسر متخطی به توصیه بازرسی کل نیروی انتظامی لوکزامبورگ

09.11.2021

هنری کوکس وزیر امنیت داخلی طی روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا از توصیه IGP پیروی می کند یا خیر.
بازرسی کل پلیس توصیه می کند که یک افسر پلیس باید به دنبال یک حادثه در شب ملی تعلیق شود.
بر اساس گزارش روزنامه Wort، این افسر اکنون متهم است که پس از درگیری بین پلیس و گروهی از مردم، فردی را به شدت مجروح کرده است.
پس از تحقیق، وزیر کوکس تأیید کرد که یک رویه قضایی علیه این افسر در حال انجام است. وی همچنین تاکید کرد که در روزهای آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
این افسر همچنین به دلیل تعرض عمدی به یک فرد در 22 ژوئن محاکمه می شود. از آنجایی که پرونده همچنان در جریان است، فرض برائت در حال حاضر پابرجاست.


 Source: News RTL Lëtzebuerg