قرنطینه برای افراد واکسینه شده 4 روز کوتاه شد

05.01.2022

بر اساس اطلاعات RTL، دولت زمان ایزوله‌سازی را برای افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده است، کوتاه می‌کند، مشروط بر اینکه واکسینه و تقویت شده باشند و بتوانند در روز پنجم و ششم آزمایش منفی نشان دهند.
این بدان معناست که آنها می توانند در روز هفتم پس از منفی شدن تست، به سر کار برگردند، بنابراین سه روز زودتر از قبل.
گواهی‌های کووید به مدت 9 ماه اعتبار دارند، همانطور که اتحادیه اروپا تعیین کرده است.
سیاست‌های جدید  روسای دولت و دفتر پارلمانی که قرار بود صبح چهارشنبه در مورد وضعیت فعلی کووید به‌روزرسانی شوند، مورد توافق قرار گرفت.
همچنین انتظار می‌رود تایید آزمایش‌های سریع کووید از طریق ویدئو کنفرانس صراحتاً ممنوع باشد. Source: News RTL Lëtzebuerg