ایو آرند مارشال دادگاه را بر عهده می گیرد

05.01.2022

با ورود یوریکو بکز به عنوان وزیر دارایی جدید، پست قبلی او اکنون پر شده است - حداقل به عنوان یک وظیفه موقت.
در حالی که ایو آرند  به عنوان مارشال "نمایشی یا نمادین" دادگاه مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت، انتظار می رود که او به این زودی جایگزین نشود. او یک سال مدیر دفتر خانم بکز بوده است.
او پیش از این در وزارت امور خارجه استخدام شده بود و در سال 2007 زمانی که از حزب CSV  به عنوان شهردار در کلروو انتخاب شد، جوانترین شهردار کشور بود.
بنابراین کمیته مدیریت دادگاه بزرگ دوکال، که از پاییز 2020 به وجود آمده است، اکنون به ریاست آرند خواهد بود. اعضای دیگر مارک بالتس به عنوان مشاور گراند دوک، گیلیو فونک که مسئول کارکنان و امور مالی، و رابرت کوهن، مسئول امنیت و سازمان هستند.


Source: News RTL Lëtzebuerg