جریمه ناقضان کووید چک

05.01.2022

طی دو هفته گذشته، پلیس حدود 100 بازرسی را در سراسر کشور انجام داده است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات بهداشتی لازم علیه کووید رعایت شده است.
سه موسسه پذیرایی و همچنین سه شرکت خصوصی به دلیل رعایت نکردن اقدامات بهداشتی جریمه شدند.
پلیس همچنین به تمامی موسسات، دفاتر اداری و خصوصی پیشنهاد میکند که حتما از سیستم کووید چک در محل کار و مراجعه کنندگان استفاده کنند، تا در صورت کنترل نامحسوس پلیس گرفتار جریمه نشوند. Source: News RTL Lëtzebuerg