تنها ۷۳۹۷ امضا برای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی جمع آوری شد

05.01.2022

در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، وزارت امور خارجه اعلام کرد که طومار رسمی خواستار برگزاری همه پرسی در مورد اصلاحات برنامه ریزی شده قانون اساسی تنها 7397 امضا جمع آوری کرده است.
در مجموع 7413 امضا در کل شهرداری ها جمع آوری شد. با این حال، 16 مورد نامعتبر بود. حداقل 25000 امضا برای راه اندازی همه پرسی لازم بود. با حدود 7400 رای، به سختی 30 درصد از آن آستانه بدست آمد. بنابراین درخواست 22 اکتبر 2021 برای سازماندهی همه پرسی در مورد بازنگری فصل ششم قانون اساسی تصویب نشد.
نتیجه دادخواست رسمی هنوز تا پنج روز پس از انتشار آن در "Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg" قابل اعتراض است. Source: News RTL Lëtzebuerg