رای سازمان چتر به نفع دستور عمومی واکسن

05.01.2022

سازمان چتر خانه‌های سالمندان COPAS، استدلال می‌کند که یک دستور واکسیناسیون اجباری فقط برای یک بخش، بخش مراقبت و گروه‌های حرفه‌ای خاص را بدنام می‌کند.
علاوه بر این، COPAS می‌ترسد که گروه‌های دیگر علیرغم تماس نزدیک با افراد آسیب‌پذیر ممکن است از دستور بخشی واکسن حذف شوند.
در عوض، سازمان چتر فکر می کند که یک دستور واکسیناسیون اجباری عمومی می تواند خطرات را برای افراد آسیب پذیر که تماس مکرر با محیط اطراف خود دارند، کاهش دهد.
سازمان COPAS همچنین تاکید کرد که یک دستور عمومی واکسن می تواند به "تفرقه نیافتن بیشتر جامعه" کمک کند و "مبارزه موثر با همه گیری" را ممکن می کند. Source: News RTL Lëtzebuerg