ترک هیئت مدیره بیمارستان توسط شیلتز و ورث پس از رسوایی واکسن

06.01.2022

ژان لوئیس شیلتز، میشل وورث و ماکس هنگل، هر سه رسماً در 31 دسامبر 2021 سمت خود را در هیئت مدیره بیمارستان ترک کردند.
بر اساس گزارش های روزنامه Wort، ریاست گروه بیمارستان به کارکنان خود از انتصاب چهار عضو جدید برای هیئت مدیره خبر داده است.
دو عضو قدیمی هیئت مدیره Schiltz و Wurth هر دو در رسوایی سال گذشته پیرامون پرش های صف واکسیناسیون نقش اشتند و بعد از کشف و تایید از هیئت مدیره اخراج شدند. Source: News RTL Lëtzebuerg