گواهی بیماری برای موارد مثبت کووید

10.01.2022

فردی که آزمایش کووید-19 مثبت می‌دهد باید فوراً ایزوله شود و در حالت ایده‌آل، گواهی بیماری دریافت می‌کند.
با افزایش ابتلاها، تعداد کارکنانی که از کار بیکار می شوند در سراسر کشور در حال افزایش است که باعث ایجاد عوارضی می شود که در بخش آموزش دیده می شود. با این حال، مثبت بودن تست کووید همیشه به معنای بیماری نیست. گفته می‌شود که ابتلاهای ناشی از نوع Omicron خفیف‌تر از انواع دیگر هستند و بسیاری از افراد با وجود بدون علامت بودن، آزمایششان مثبت است.
اگر تست PCR کرونای فردی مثبت شد، باید ایزوله شود و در خانه بماند تا از سرایت ویروس به دیگران جلوگیری شود. با این حال،  اجازه دارند در صورت امکان از خانه کار کنند، حتی اگر گواهی بیماری صادر شده باشد. طبق اعلام وزارت تامین اجتماعی، در چنین مواردی، کارمند باید در صورت تمایل به حذف گواهی، به کارفرمای خود و صندوق سلامت کشور اطلاع دهد.
از سوی دیگر، کارفرمایان مجاز نیستند در صورت ابتلا، کارکنان را مجبور به کار کنند.
توجه به این نکته مهم است که حتی اگر کارمندی با وجود گواهی بیماری برای کووید، کار را انتخاب کند، همچنان باید قوانین انزوا را رعایت کند. وزارت می افزاید، بنابراین این فقط در مورد وظایفی که می توانند از دفتر خانه انجام شوند و تنها در صورتی که کارمند موافق باشد صدق می کند. همچنین این نکته مهم است که کارمندان باید بدانند امتناع از رفتن به محل کار به بهانه مشکوک بودن به کووید بدون ارائه گواهی تست  PCR امکان پذیر نیست (برای گرفتن گواهی بیماری از پزشک یا وزارت بهداشت تست های آنتی ژن قابل قبول نیستند). Source: News RTL Lëtzebuerg