پیش نویس لایحه جدیدی در رابطه با عدالت اطفال به مجلس نمایندگان

24.03.2022

هفته آینده، وزیر آموزش و پرورش کلود میش و وزیر دادگستری سام تانسون پیش نویس لایحه جدیدی را در رابطه با عدالت اطفال به مجلس نمایندگان ارائه خواهند داد.
ابتدا قرار بود این سند در سال گذشته تکمیل شود.
روز چهارشنبه، دولت این پیش نویس قانونی را پذیرفت که اکنون حداقل سنی را برای مجازات افراد توسط قانون معرفی می کند. حقوق کودکان همچنین در متن قانون اساسی جدید و همچنین حمایت از خردسالان تثبیت خواهد شد.
انتظار می رود کلود میش وزیر آموزش و سام تانسون وزیر دادگستری هفته آینده پیش نویس لایحه را با جزئیات بیشتر ارائه کنند.