پلیس از روز پنجشنبه کنترل سرعت سیار 24 ساعته در سراسر کشور را آغاز می کند

24.03.2022

این هفته، پلیس در سراسر اروپا در یک کمپین هماهنگ برای کنترل بر سرعت غیرمجاز تمرکز خواهد کرد.
پنجشنبه با یک «ماراتن سرعت» 24 ساعته، نقطه برجسته در این کمپین ایمنی جاده ها در اروپاست.
پلیس گراند دوکال در این ابتکار عمل شرکت خواهد کرد و در سراسر کشور یگان های کنترل سرعت سیار مستقر خواهد کرد. بنابراین رانندگان وسایل نقلیه موتوری باید مراقب باشند که اگر می خواهند از جریمه های پرهزینه پرهیز کنند، از سرعت مجاز تجاوز نکنند.