یارانه تعمیر خانه به مدت پنج سال تمدید می شود

28.03.2022

ساکنانی که مایل به بازسازی یا بهبود عملکرد انرژی خانه فعلی خود هستند می توانند از دولت درخواست حمایت مالی کنند.
لایحه ای که در آینده این امکان را فراهم می کند به کمیسیون مسئول مجلس ارائه شد.
برای دستیابی سریعتر به هدف طرح ملی انرژی، پیشنهاد یارانه ها در این حوزه گسترش و نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، در حالی که هزینه انواع مواد عایق با یارانه پوشش داده خواهد شد، ساکنان اکنون اگر به استفاده از ابزار زیست محیطی بیشتری روی آورند، یارانه بیشتری دریافت خواهند کرد.
تا به حال، مشاوره انرژی فقط برای کل خانه امکان پذیر بود. بر اساس این لایحه جدید، ساکنان می توانند درخواست مشاوره جزعی داشته باشند، به عنوان مثال فقط برای پنجره ها یا سقف. امید این است که این تعداد بیشتری از ساکنان را برای پیشبرد برنامه هایی برای بهبود عملکرد انرژی خانه خود "انگیزه" دهد.
حدود 9000 نفر در سال 2021 درخواست مشاوره در آژانس Klima کردند. این تعداد در مقایسه با چهار سال قبل دو برابر شده است. از سال 2017 تا به امروز، یارانه ها 73.2 میلیون یورو برای دولت هزینه داشته است.