قیمت سوخت در آخر هفته دوباره افزایش یافت

28.03.2022

از نیمه شب جمعه، گازوئیل با 5.6 سنت افزایش به 1.945 یورو در هر لیتر رسید.
بنزین سوپر 98 با 3.9 سنت افزایش به 1.865 یورو در هر لیتر رسید، در حالی که بنزین 95 به 1.754 یورو در هر لیتر افزایش یافت.
هر کیلو نفت گرمایش با 4 سنت افزایش به 1.362 یورو رسید. هر دو نوع سوخت مازوت 50ppm به 1.352 یورو در هر لیتر و 10ppm به 1.363 یورو در هر لیتر رسیدند.