وزرا قانون جزایی جدید را برای اصلاحات حمایت از جوانان و نوجوانان ارائه کردند

30.03.2022

وزیر دادگستری سام تانسون و وزیر آموزش کلود میش تغییرات نسبتاً مهمی را در سیستم قضایی لوکزامبورگ ارائه کردند.
لوکزامبورگ یک قدم به معرفی قانون کیفری برای افراد زیر سن قانونی نزدیکتر شده است. و به لطف اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، حوزه های حمایتی و کیفری به وضوح برای افراد زیر سن قانونی تفکیک خواهد شد. وزرا اعلام کردند با این "تغییر پارادایم"، حمایت از کودکان زیر سن قانونی در لوکزامبورگ اکنون به روز و مطابق با تعهدات تعیین شده توسط کمیته حقوق کودکان سازمان ملل است.
اصلاحات جدید تضمین می کند که پیشگیری اکنون "اولویت مطلق" است.
از این پس، نوجوانان تنها پس از رسیدن به سن 14 سالگی می توانند در قبال جرایم و جنایات پاسخگو باشند. مجرمان تا سن 21 سالگی به طور بالقوه می توانند "صغیر" تلقی شوند. در این صورت، متهم طبق مجازات اطفال محاکمه می شود نه قانون جزایی بزرگسالان.
مجازات زندان برای نوجوانان از شدت کمتری برخوردار است. به طور کلی، مدت مجازات برای یک فرد صغیر در مقایسه با بزرگسالی که جرم مشابهی را مرتکب شده است، همیشه نصف است.
یک نوجوان حداکثر می تواند به ده سال حبس محکوم شود. 
گزینه "احکام جایگزین" نیز وجود دارد، به عنوان مثال: منع رفت و آمد، تحریم و ...، تنها زمانی که تمام امکانات دیگر به پایان رسیده است، باید مجازات حبس در نظر گرفته شود.
وزیران امیدوارند که اتاق نمایندگان بتواند اصلاحات را قبل از پایان دوره قانونی فعلی تصویب کند.