لوکزامبورگ در میان کشورهای اتحادیه اروپا با بالاترین هزینه کار ساعتی قرار دارد

30.03.2022

بر اساس داده های مربوط به سطوح هزینه نیروی کار که در این هفته توسط یورواستات منتشر شد، لوکزامبورگ پس از دانمارک در رتبه دوم قرار دارد.
لازم به ذکر است که این آمار مربوط به هزینه دستمزد است نه حقوق خالص پرداختی به کارگر.

پایین ترین در بلغارستان، بالاترین در دانمارک
میانگین هزینه های ساعتی نیروی کار تفاوت قابل توجهی را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد، با کمترین هزینه ساعتی در بلغارستان (7.0 یورو) و رومانی (8.5 یورو) و بالاترین آن در دانمارک (46.9 یورو)، لوکزامبورگ (43.0 یورو) و بلژیک (41.6 یورو ).
دو جزء اصلی هزینه‌های نیروی کار، دستمزد و حقوق و هزینه‌های غیر دستمزدی (مانند مشارکت‌های اجتماعی کارفرمایان) هستند. سهم هزینه های غیر دستمزدی از کل هزینه های نیروی کار برای کل اقتصاد 24.6 درصد در اتحادیه اروپا و 25.1 درصد در منطقه یورو بود.
کمترین سهم هزینه های غیر دستمزدی در لیتوانی (3.7%)، رومانی (4.9%) و ایرلند (8.7%) ثبت شده است، در حالی که بالاترین سهم در سوئد (32.0%)، فرانسه (31.9%) و ایتالیا (28.3%) مشاهده شده است.
در سال 2021، اکثر کشورهای عضو اعتبار طرح‌های حمایتی معرفی شده در سال 2020 را برای کاهش تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر مشاغل و کارمندان تمدید کردند. اینها عمدتاً ترتیبات کاری کوتاه مدت و اخراج موقت کارکنان بود که به طور کامل یا جزئی توسط دولت جبران می شد. این طرح ها عموماً به عنوان یارانه (یا کمک هزینه مالیاتی) ثبت می شدند.