افزایش قیمت دیزل و کاهش قیمت بنزین

05.04.2022

در نیمه شب دوشنبه، قیمت سوخت در لوکزامبورگ یک بار دیگر تعدیل شد.
قیمت بنزین حدود یک سنت کاهش یافت و بنزین 95 به 1.721 یورو در لیتر و 98 به 1.82 یورو در هر لیتر کاهش یافت.
با این حال، گازوئیل با 3.5 سنت افزایش به 1.792 یورو در هر لیتر خواهد رسید.
نفت گرمایش نیز تا حدودی افزایش یافت، به طوری که 50ppm مازوت با 3.1 سنت افزایش به 1.199 یورو در هر لیتر، در حالی که 10ppm مازوت با 2.6 سنت افزایش به 1.209 یورو در هر لیتر رسید.