نمایه سازی جدید مزایای کودک در تابستان 2022 اعلام خواهد شد

07.04.2022

به گفته وزیر دارایی، نمایه سازی دستمزد های بعدی در ماه اوت تا سال 2023 تأثیری بر کمک هزینه فرزند نخواهد داشت.
یوریکو بکز روز پنج‌شنبه به RTL تأیید کرد و گفت که دولت قصد دارد کمک هزینه خانواده را از نمایه سازی دستمزدها که تحت پوشش قرارداد سه جانبه است، مستثنی کند.
بنابراین در ماه آگوست کمک هزینه عائله مندی 2.5 درصد افزایش می یابد. با این حال، طبق نمایه سازی جدید حقوق و مستمری معوقه به آوریل 2023 منتقل می شود.
همانند کمک هزینه کودک در ژانویه امسال که مجدداً به ماسبق اضافه شد و ماه های قبل از آن تا اکتبر 2021 را پوشش داده شد.