بحران عرضه مواد غذایی در اتحادیه اروپا

08.04.2022

جنگ در اوکراین عرضه جهانی غذا را تهدید می کند. اعضای شورای کشاورزی و شیلات روز پنجشنبه در کریشبرگ برای بحث در مورد چگونگی برخورد با این وضعیت با هم ملاقات کردند.
یکی از موضوعات خاصی که در مرکز بحث ها قرار داشت این است که به دلیل عدم واردات گندم از اوکراین، کسری در حدود پنج میلیون تن گندم پیشبینی میشود. اتحادیه اروپا انتظار دارد این رقم در سال 2023 به حدود 20 میلیون تن برسد.
این امر بر کشورهای آفریقایی نیز تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس برآوردهای کارشناسان بین المللی، 50 میلیون نفر دیگر ممکن تحت تأثیر قحطی قرار گیرند.
در حالی که بحث‌ها در مورد جنبه‌های متعدد تا عصر پنجشنبه هنوز به پایان نرسیده بود، وزراء همه بر یک نکته مهم توافق کردند: عرضه مواد غذایی در اتحادیه اروپا در این برهه زمانی در خطر نیست.
اتحادیه اروپا به دنبال راه هایی برای حفاظت از امنیت غذایی و تقویت انعطاف پذیری سیستم های غذایی است. این شامل مفاهیمی مانند استراتژی محصولات پروتئینی است. با این حال، اینها اساساً استراتژی های بلندمدت هستند.
قیمت های غلات، انرژی و کودها از زمان شروع جنگ سر به فلک کشیده است. کمیسیون اروپا در مورد بسته کمکی 500 میلیون یورویی برای بخش کشاورزی تصمیم گرفته است. وزیر کشاورزی کلود هاگن اظهار داشت که قصد دارد کمک به کشاورزان را دو برابر کند. اگر شورای ایالتی این اقدامات را تصویب کند، کمک ها می تواند حدود 1.5 میلیون یورو باشد.