Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

قانونی که اجازه تحقیقات از وزرای سابق را می دهد؟

17.06.2022

پس از ماجرای به اصطلاح "l'abri de jardin" که وزیر سابق محیط زیست، کارول دیشبورگ، به طور مشخص در آن دخالت داشت، به زودی قانون جدیدی ظاهر خواهد شد.
این اطلاعیه در وب سایت اتاق نمایندگان منتشر شده است که توسط روسای مجلس و همچنین دفتر اتاق و وکلا پذیرفته شده است.
تفاوت های خاصی بین قانون اساسی در حال اجرا و قانون اساسی جدید در حال تدوین وجود دارد که در آن بخش مربوط به سازمان دولتی قبلاً با اولین رأی گیری در جلسه عمومی پارلمان تأیید شده است.
هدف از تدوین لایحه ای است که در آن رویه مشخص و تعریف شده باشد تا بتوان ادامه تحقیقات دادسرا علیه وزیر سابق را ادامه داد. نه تنها در زمینه ماجرای کارول دیشبورگ، بلکه مسئولین به طور کلی خواستار یک متن قانونی هستند.
این قانون جدید به دادستانی اجازه می دهد که مسئول بی طرف تحقیقات باشد. بنابراین، حاکمیت قانون تضمین می شود، سپس پیشنهادی از سوی دادستانی عمومی به اتاق ارائه می شود تا در مورد کیفرخواست احتمالی تصمیم گیری کند.